1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Положення про комісії

PDFДрукe-mail

Додаток №1
до рішення
Брюховицької селищної ради
від «17» грудня 2015 року №13


ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Брюховицької селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Постійні комісії ради є органами ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та виконавчого комітету.
1.2. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності, функціональна спрямованість визначаються чинним законодавством, Регламентом ради та цим Положенням.
1.3. Постійні комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.
1.4. У межах своєї компетенції кожна комісія є профільною.
1.5. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень, про що рада приймає відповідну ухвалу. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані селищний голова, секретар ради.
1.6. У разі необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано створені, змінено їх кількісний склад, перебрано персональний склад. Комісія може створювати у своєму складі підкомісію; функції підкомісії окреслюються комісією в рамках функціональної спрямованості комісії. З ініціативою про створення, скасування чи реорганізацію комісій ради має право виступити не менше як 1/3 від загального складу ради.
1.7. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів; інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
1.8. У раді створюються наступні постійні комісії:
- комісія фінансів, розвитку підприємництва та планування бюджету;
- комісія комунального господарства, містобудування та землекористування;
- комісія природокористування, охорони довкілля та благоустрою;
- комісія з гуманітарних питань, питань охорони здоров'я, сім'ї, молоді та соціального захисту населення.

2. Повноваження постійних комісій

2.1. Внесення пропозицій до питань, що розглядаються селищною радою.
2.2. Розгляд і розробка проектів рішень ради та підготовка висновків з цих питань.
2.3. Виступи на пленарних засіданнях ради з доповідями і співдоповідями.
2.4. Контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
2.5. Попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, підготовка висновків з цих питань.
2.6. Вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки комісії подають рекомендації на розгляд керівників цих підприємств, установ та організацій, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету.
2.7. Отримання від органів державної виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що розташовані у смт.Брюхвичі у встановленому порядку інформації, документів і матеріалів, необхідних для здійснення своїх функцій.
2.8. Налагодження партнерської співпраці з громадськими організаціями, іншим об’єднаннями громадян, сприяння проведенню громадських слухань, прес-конференцій, круглих столів та інших інформаційних заходів.
2.9. Розгляд адресованих їм звернень громадян.
2.10. Для вивчення питань і розробки проектів рішень ради постійна комісія може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
2.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Результати розгляду повинні бути повідомлені комісіям у встановлений ними строк.

3. Організація роботи постійних комісій

3.1. Комісія проводить свою роботу у формі засідань, які відбуваються у визначені нею дні і години; при необхідності засідання може бути скликане головою комісії на вимогу ради чи третини членів комісії. Засідання постійної комісії є правомірним, якщо у ньому бере участь не менш, як половина від загального складу комісії.
3.2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії протягом двох тижнів готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії. У разі відсутності голови комісії висновки і рекомендації підписуються заступником голови комісії, а у разі відсутності заступника - секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Окремі думки членів комісії, сформульовані письмово, долучаються до протоколу.
3.3. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
3.4. У засіданні комісії, у тому числі закритому, можуть брати участь без права ухвального голосу депутати, що не є членами комісії.
3.5. Розгляд документів здійснюється у порядку їх поступлення на черговому засіданні комісії. У випадку поступлення великої кількості документів комісія проводить додаткові засідання. Документи, не розглянуті попереднім складом комісій, поетапно розглядаються на додаткових засіданнях комісій.
3.6. Про результати розгляду заявник повідомляється у місячний термін від прийняття комісією рішення. Відмова у розгляді звернення заявника повинна бути мотивована.
3.7. Документи, відхилені комісією на підставі відсутності необхідної для прийняття висновків інформації, у випадку надання такої заявником, виносяться на чергове засідання комісії.
3.8. Результат розгляду комісією документів вноситься у протокол комісії.

4 . Голова постійної комісії

4.1. Скликає і веде засідання комісії, дає доручення її членам.
4.2. Інформує колегію ради про роботу комісії.
4.3. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.
4.4. Організовує роботу для реалізації висновків і рекомендацій комісії.
4.5. Персонально відповідає за організацію розгляду звернень громадян.
У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії, а у випадку відсутності заступника - секретар комісії.

5. Розподіл компетенції постійних комісій

5.1. До спільної компетенції всіх комісій належить:
5.1.1 розгляд плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
5.1.2 розгляд питання про заснування засобів масової інформації ради, розгляд питань про призначення і звільнення їх керівників;
5.1.3 заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради;
5.1.4 розгляд питань про недовіру селищному голові;
5.1.5 заслуховування звітів керівників виконавчих органів ради та посадових осіб з питань, що належать до компетенції відповідної комісії;
5.1.6 заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
5.1.7 розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень депутата ради у порядку, встановленому чинним законодавством;
5.1.8 розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених чинним законодавством;
5.1.9 погодження відповідної частини проектів місцевого бюджету і проектів використання позабюджетних коштів;
5.1.10 наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також подання рекомендацій про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів;
5.1.11 розгляд проекту програми соціально-економічного і культурного розвитку та заслуховування звіту про її виконання;
5.1.12 погодження створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

Компетенції постійних комісій з попереднього розгляду питань:

5.2. Комісія фінансів, розвитку підприємництва та планування бюджету:

- Розглядає проект місцевого бюджету, здійснює підготовку змін до нього, розглядає звіт про виконання бюджету.
- Розглядає проект місцевого бюджету та його виконання; щоквартально розглядає питання про хід і результати виконання бюджету; готує і подає пропозиції щодо складання проектів районних бюджетів.
- Здійснює контроль за виконанням місцевого бюджету.
- Здійснює підготовку рішення ради про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством.
- Розглядає питання щодо утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, розглядає положення про ці кошти та звіти про їх використання.
- Розглядає питання щодо випуску місцевих позик, муніципальних цінних паперів, залучення інвестицій, отримання та обслуговування кредитів.
- Розглядає питання щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.
- Розглядає питання щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг за місцевими податками і зборами місцевого бюджету.
- Розглядає питання ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади.
- Здійснення контролю за складанням виконавчою владою балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним та культурним розвитком смт. Брюховичі;
- Попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території селища, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, винесення, у разі потреби, цих питань на розгляд сесії Ради з висновками та рекомендаціями Комісії;
- Вирішення питань про залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально- економічному розвитку селища, координація цієї роботи;
- Надання висновків щодо розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для громади селища, на підприємствах в установах і організаціях;
- Розглядає питання розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади міста та інших послуг, які надаються підприємствами і організаціями комунальної власності територіальної громади.
- Здійснення контролю за дотриманням установленого порядку фінансування видатків із бюджету селища, за виконанням бюджету селища і цільовим використанням бюджетних та позабюджетних коштів, за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку селища, інших цільових програм;
- Попередній розгляд та винесення на затвердження сесії Ради питання про розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій.

5.3. Комісія комунального господарства, містобудування та землекористування.

- Розглядає та погоджує питання регулювання земельних відносин, у тому числі розглядає і погоджує питання організації та здійснення землеустрою, зміни правового статусу земельних ділянок, їх надання та вилучення, володіння, користування (оренди), придбання (викупу) та відчуження .режиму використання та забудови відповідно до їх цільового призначення і умов надання, визначає пріоритети земельної та містобудівної політики, погоджує проекти землеустрою.
- Ініціює пропозиції щодо вдосконалення діючих рішень з питань регулювання земельних відносин.
- Розглядає проекти правових актів, які регламентують питання продажу земельних ділянок у власність або надання їх в оренду на конкурентних засадах (аукціонах, конкурсах).
- Здійснює контроль за додержанням земельного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, охороною та використанням земельних ресурсів.
- Розглядає питання, пов’язані з інвентаризацію земель слища.
- Розглядає питання встановлення мінімальної ціни продажу та викупу земельних ділянок.
- Розглядає та погоджує генеральний план селища та зміни до нього, відповідні місцеві містобудівні програми, іншу містобудівну документацію.
- Розглядає питання щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту.
- Приймає участь у розробці правил з питань благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші у громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.
- Розглядає відповідні розділи програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм у сфері будівництва та архітектури.
- Розглядає питання капітального будівництва, реконструкції, реставрації, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та у випадках прийняття селищною радою, через комунальні підприємства, дольової участі в інвестиційних програмах, розглядає питання делегування функцій замовника, здійснює контроль за виконанням функцій замовника на таких об'єктах.
- Розглядає відповідно до затвердженої містобудівної документації питання відведення у користування на умовах оренди, у постійне користування, у приватну власність суб’єктам підприємницької діяльності, організаціям і установам, громадським організаціям, фізичним особам тощо земель для розміщення об’єктів містобудування та інших потреб.
- Розглядає відповідно до закону питання щодо продажу у власність земельних ділянок під об'єктами нерухомості, погоджує пропозиції та ціни для продажу через земельні торги земельних ділянок у власність, продажу права на оренду земельних ділянок з врахуванням містобудівної цінності територій.
- Розглядає питання раціонального використання територій, у тому числі при наданні земельних ділянок фізичним і юридичним особам за матеріалами інвентаризації земель, припинення користування землями міста у зв’язку з їх нераціональним використанням, порушенням умов надання земель, умов забудови та затвердженої містобудівної документації.
- Визначає пріоритети у питаннях вибору земель, розглядає на відповідній території обмеження, режим використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, резервує території для містобудівних потреб.
- Розглядає питання зміни цільового та функціонального призначення земельних ділянок.
- Розглядає відповідні місцеві містобудівні програми, генеральний план міста та зміни до нього, плани забудови окремих територій, інвестиційні пропозиції, іншу містобудівну документацію.
- Розглядає питання щодо вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування та земельних спорів.
- Погоджує проекти землеустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації.
- Здійснює контроль за проведенням інвентаризації майна територіальної громади міста.
- Здійснює контроль за дотриманням умов договорів оренди, приватизацією та відчуженням майна територіальної громади міста, об’єктів спільної власності.
- Розглядає та вносить на розгляд ради пропозиції щодо доцільності, порядку та умов відчуження комунального майна, об’єктів спільної власності, переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, проектів програм приватизації, організовує контроль за виконанням цих програм.
- Розглядає та виносить на пленарні засідання ради перелік об’єктів приватизації, що підлягають продажу на аукціоні за конкурсом чи шляхом викупу.
- Розглядає та виносить на пленарні засідання ради питання про прийняття майна у комунальну власність.
- Розглядає питання особливостей приватизації (відчуження) об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності.
- Здійснює контроль у сфері відносин, пов’язаних з передачею в оренду (суборенду) майна, що перебуває у комунальній власності, комунальних підприємств та організацій.
- Здійснює контроль у сфері майнових відносин між орендодавцем та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності.
- Здійснює контроль за обліком та реєстрацією відповідно до чинного законодавства об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності.
- Погоджує надання в оренду (суборенду) майна територіальної громади міста.

5.4. Комісія природокористування, охорони довкілля та благоустрою:

- Погоджує проекти загальнодержавних, регіональних і місцевих програм раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.
- Розробляє проекти рішень, що стосуються організації територій і об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.
- Здійснює підготовку проектів рішень ради з пропозиціями до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, що охороняються законом.
- Погоджує відповідні розділи схем генерального плану розвитку міста, планів територій, проектів забудови територій, програм соціально-економічного розвитку, цільових програм у галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.
- Розглядає питання видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення та скасування таких дозволів.
- Ініціює впровадження у місті енерго- та ресурсоощадливих заходів і технологій.
- Погоджує земельні ділянки для будівництва та інших цілей у природоохоронних зонах та у разі існування певних екологічних обмежень.
- Погоджує використання коштів селищного природоохоронного фонду та інших коштів, призначених для охорони та відновлення довкілля.
- Розглядає питання організації озеленення селищної території, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку населення.
- Погоджує правила благоустрою селищної території та заходи щодо їх дотримання включно з санітарно-гігієнічними вимогами.
- Перевіряє дотримання правил благоустрою, екологічних та санітарно-гігієнічних вимог у громадських місцях, місцях відпочинку населення, на ринках та кладовищах.
- Звертається до відповідних органів щодо скасування дозволів на експлуатацію об'єктів у разі неодноразового або тривалого порушення природоохоронного законодавства, екологічних та санітарно-гігієнічних норм і правил, вимог благоустрою селищної території.
- Погоджує дозволи на будівництво споруд та об'єктів, що мають підвищений негативний вплив на довкілля.
- Розглядає питання визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства.
- Готує необхідні заходи з попередження і ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, інших надзвичайних ситуацій, інформує про це населення.
- Розглядає питання, що стосуються забезпечення потреб селища теплом, водою, електроенергією, експлуатацією та станом доріг, транспортом, зв'язком (електричним, електронним, радіо та телебаченням, у тому числі і кабельним, поштовим), обслуговування мешканців та гостей селища на авто- і залізничних вокзалах та в аеропорту м.Львова.
- Розглядає питання про залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку.
- Бере участь у формуванні концепції розміщення об'єктів зовнішньої реклами.
- Веде контроль за утриманням у належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

5.5. Комісія з гуманітарних питань, питань охорони здоров'я, сім'ї, молоді та соціального захисту населення:

- Вивчає стан утримання та забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури, мережі закладів, установ, дає за результатами перевірок доручення виконавчим органам щодо їх належного утримання, усунення виявлених недоліків і порушень, у необхідних випадках виносить їх на розгляд ради.
- Вносить пропозиції щодо оголошення або не оголошення об’єктів такими, які мають культурну цінність, є пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;
- Розглядає питання щодо управління закладами культури, які належать територіальним громадам або передані їм.
- Сприяє розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно – культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел.
- Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.
- Здійснює контроль за охороною пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.
- Сприяє розвитку ЗМІ, реагує на силові методи впливу на ЗМІ, виступає на захист свободи слова та дотримання демократичних норм, прийнятих Конституцією України та конвенцією про права людини ООН.
- Ініціює проведення заходів, які сприяють зростанню популярності смт.Брюховичі серед мешканців та гостей селища, а також у інших містах та країнах світу.
- Бере участь у формуванні та реалізації програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, цільових програм у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення.
- Розглядає питання щодо управління та контролю за використанням закладів фізкультури і спорту; оздоровчих закладів; закладів, що функціонують у сфері молодіжної політики, які належать територіальній громаді або передані їй.
- Здійснює контроль за належним медичним обслуговуванням та харчуванням у закладах фізкультури і спорту; оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді або передані їй.
- Сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту, роботі з молоддю.
- Сприяє вирішенню гострих соціальних проблем молоді (профорієнтація та працевлаштування, розвиток підприємницької ініціативи молоді, попередження правопорушень і злочинності, забезпечення житлом тощо).
- Сприяє розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, реалізації програми молодіжної політики.
- Здійснює контроль за організацією роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

Селищний голова                     В.В.Доманський


Секретар ради                         О.О.Ощудляк